top of page

PRODUCTION DESIGNERS

In alphabetic order

 • Anasuya Sengupta                                  +91 98338 31009

 • Ajay Chodankar & Vipin                       +91 98331 37001

 • Aradhana Seth | IMDb                             +91 84118 12862

 • Avyakta                                                         +91 97690 39295

 • Ayesha Punvani                                        +91 98111 42953

 • Devika Dave                                               +91 90517 99530

 • Diya & Shriparna Mukerjea               +91 98335 95837

                                                                                    +91 98926 25619

 • Lolita Sarkar                                               +91 98201 30539

 • Nidhi Singh | Vimeo                                +91 97657 60691

 • Nikita Mamik | Emaho Films              +91 98202 68319

 • Priya Alhuwalia                                         +91 98211 23464

 • Priyal Shah | Vimeo                                 +91 98197 74639

 • Raushan Kumar                                        +91 73037 56700

 • Rhea Shetty                                                +91 97694 35693

 • Risha Shetty                                               +91 98331 21506

 • Saini S Johray | IMDb                                +91 93200 31381

 • Sayali Naikwadi | IMDb                            +91 87883 93752

 • Smriti Wadhwa                                         +91 98200 42880

 • Snehal Kadwadkar | IMDb                     +91 98675 39965

 • Sonal Chowdhary                                    +91 98209 30143

 • Sonal Sawant                                             +91 91673 29499

 • Suzanne Merwanji | IMDb                     +91 98201 42811

 • TP Abid                                                         +91 98201 89428

Anasuya Sengupta

+91 98338 31009

-----

Ajay Chodankar & Vipin

+91 98331 37001

-----

Aradhana Seth

IMDb

+91 84118 12862

-----
Avyakta

+91 97690 39295

-----

Ayesha Punvani

+91 98111 42953

-----

​Devika Dave 

+91 90517 99530

-----
Diya & Shriparna Mukerjea

+91 98335 95837

+91 98926 25619

-----

Lolita Sarkar

+91 98201 30539

-----

Nidhi Singh

Vimeo

+91 97657 60691

-----

Nikita Mamik

Emaho Films

+91 98202 68319

-----
Priya Alhuwalia

+91 98211 23464

-----

Priyal Shah​

+91 98197 74639

Vimeo

-----

Raushan Kumar

+91 73037 56700

-----
Rhea Shetty

+91 97694 35693

-----

Risha Shetty

+91 98331 21506

-----
Saini S Johray

IMDb

+91 93200 31381

-----

Sayali Naikwadi

IMDb

+91 87883 93752

-----

Smriti Wadhwa

+91 98200 42880

-----

Snehal Kadwadkar

IMDb

+91 98675 39965

-----
Sonal Chowdhary 

+91 98209 30143

-----
Sonal Sawant

+91 91673 29499

-----

Suzanne Merwanji

IMDb

+91 98201 42811

-----
TP Abid

+91 98201 89428

bottom of page