DIRECTORS

In alphabetic order

 • Abhay Raha                                                                                                                       +91 98199 47441

 • Abhishek Roy Sanyal                                                                                                    +91 98921 84804

 • Akhil Khandeparkar                                                                                                      +91 95356 46328

 • Aksh Calvan                                                                                                                      +91 99671 41089

 • Alistair "Koncept" Hatton                                                                                          +91 98221 21730

 • Amitabh Sinha | Vimeo                                                                                                +91 98204 38346

 • Anish Dedhia | anishdedhia.com                                                                            +91 98198 00678

 • Anosh Sarkari                                                                                                                   +91 98216 23880

 • Aradhana Seth | IMDb                                                                                                    +91 84118 12862

 • Ayudh Roy                                                                                                                          +91 99673 59389

 • Bosco Bhandarkar                                                                                                         +91 98212 18939

 • Fahd Shah | YouTube                                                                                                    +91 82610 43146

                                                                                                                                                           +91 98920 45566

 • Jeet Kumar (Jack)                                                                                                          +91 98678 83341

 • Joydeep Banerjee | thegreenbench.in                                                                +91 98209 59360

 • Karan Gour IMDb                                                                                                          +91 77690 80331

 • Krishnendu Moitra | Vimeo                                                                                      +91 98204 25200

 • Kush Gupta | kushguptafilms.com                                                                        +91 89533 87336

 • Moumita Pal | madmonkmayaproject.co.in                                                      +91 80077 93363

 • Mukti Krishan                                                                                                                  +91 99308 47931

 • Niren Bhavanani                                                                                                            +91 98197 22645

 • Parthiva Nag                                                                                                                    +91 98207 50285

 • Rahul Bhushan | Vimeo                                                                                              +91 98331 05575

 • Rahul Burman | YouTube                                                                                           +91 89998 73543

 • Raoul Amaar Abbas | raoulamaarabbas.com | IMDb                                    +91 98916 66741

 • Riti Sawhney | Creative Director                                                                          +91 98205 40110

 • Sachin S. Pillai                                                                                                                  +91 90040 56670

 • Sandhya Daisy Sundaram                                                                                         +91 93258 55363

 • Sarafraz Alam | Kartina Entertainment                                                             +91 98229 82105

 • Shahnawaz Ali | shahnawazali.com                                                                      +91 98190 46075

 • Shanawaz Nellikunnil| Vimeo                                                                                 +91 97022 77959

 • Shiraz Bhattacharya | Vimeo                                                                                   +91 98205 42928

 • Siddharth Sikand                                                                                                            +91 98201 48241

 • Spandan Banerjee                                                                                                         +91 98111 55573

 • Sudesh Manjrekar                                                                                                         +91 99674 26872

                                                                                                                                                          +91 93212 90610

 • Sumaiya Sayed | Creative Director                                                                      +91 99305 02502

 • Suraj Wanvari | surajwanvari.com                                                                        +91 98339 90274

 • Taira Malaney | Emaho Films                                                                                   +91 98202 68319

 • Vardhan Dhaimodkar                                                                                                  +91 94031 75900

​Abhay Raha

+91 98199 47441

abhayraha.com

-----

Abhishek Roy Sanyal

+91 98921 84804

-----
Akhil Khandeparkar

+91 95356 46328

-----

Aksh Calvan

+91 99671 41089

-----

Alistair "Koncept" Hatton

+91 98221 21730

-----
Amitabh Sinha

Vimeo

+91 98204 38346

-----

Anish Dedhia

| anishdedhia.com |

+91 98198 00678

-----

Anosh Sarkari

 +91 98216 23880

-----

Aradhana Seth

IMDb

+91 84118 12862

-----

Ayudh Roy

+91 99673 59389

-----
Bosco Bhandarkar

+91 98212 18939

-----

Fahd Shah

YouTube

+91 82610 43146

+91 98920 45566

-----

Jeet Kumar (Jack)

+91 98678 83341

-----

Joydeep Banerjee

thegreenbench.in

 +91 98209 59360

-----

Karan Gour

IMDb

+91 77690 80331

-----

Krishnendu Moitra

Vimeo

+91 98204 25200

-----

Kush Gupta

kushguptafilms.com |

+91 89533 87336

-----

Moumita Pal

madmonkmayaproject.co.in

+91 80077 93363

-----
Mukti Krishan

+91 99308 47931

-----

Niren Bhavanani

+91 98197 22645

-----
Rahul Bhushan

Vimeo

+91 98331 05575

-----

Rahul Burman

+91 89998 73543

YouTube

----

Raoul Amaar Abbas

raoulamaarabbas.com

IMDb

+91 98916 66741

-----

Riti Sawhney

| Creative Director |

+91 98205 40110

-----

Sachin S. Pillai

+91 90040 56670

-----

Sandhya Daisy Sundaram

+91 93258 55363

-----
Shahnawaz Ali

shahnawazali.com

+91 98190 46075

-----

Shanawaz Nellikunnil

Vimeo 

+91 97022 77959

-----

Shiraz Bhattacharya

Vimeo

+91 98205 42928

-----

Siddharth Sikand

+91 98201 48241

-----
Spandan Banerjee

+91 98111 55573

-----

​Sudesh Manjrekar

+91 99674 26872

+91 93212 90610

-----

Suraj Wanvari

surajwanvari.com

+91 98339 90274

-----

Taira Malaney

Emaho Films

+91 98202 68319

-----

Vardhan Dhaimodkar

+91 94031 75900