top of page

COSTUME STYLISTS

In alphabetic order

 • Aashima Belapurkar                                   +91 98204 34394

 • Akshay Tyagi                                                   +91 99300 20986

 • Amber Mascarenhas                                  +91 80074 89890

 • Ayesha Khanna                                              +91 97694 78264

 • Chandni Bahri | Behance                          +91 77381 71991

 • Divya Saini | divyasaini.com                    +91 99202 44756

 • Farrah Jaffer                                                   +91 98200 90119

 • Isha Alhuwalia                                                +91 99203 93592

 • Mehma Tibb                                                    +91 98334 19303

 • Nidhi Singh | Vimeo                                     +91 97657 60691

 • Niharika Bhasin | IMDb                                +91 98213 33078

 • Poorvi Munim                                                 +91 98208 29497

 • Radhika Menon                                              +91 89439 85685

 • Rajvi Sheth | rajvisheth.com                    +91 77601 55495

 • Rea Burman                                                     +91 98190 07119

 • Rimjhim Sen                                                     +91 98207 83594

 • Tania Fadte                                                       +91 98925 47464

 • Vrinda Naranng | vrindanarang.in        +91 97171 99964 

Aashima Belapurkar

+91 98204 34394

-----

Akshay Tyagi

+91 99300 20986

-----

Amber Mascarenhas

+91 80074 89890

-----

Ayesha Khanna

+91 97694 78264

-----

Chandni Bahri

Behance

+91 77381 71991

-----

Divya Saini

divyasaini.com

+91 99202 44756

-----

Isha Alhuwalia

+91 99203 93592

-----

Mehma Tibb

+91 98334 19303

-----

Nidhi Singh

Vimeo

+91 97657 60691

-----

Niharika Bhasin

IMDb

+91 98213 33078

-----

Poorvi Munim

+91 98208 29497

-----

Radhika Menon

+91 89439 85685

-----

Rajvi Sheth

rajvisheth.com

+91 77601 55495

-----

Rea Burman

+91 98190 07119

-----

Rimjhim Sen

+91 98207 83594

-----

Tania Fadte

+91 98925 47464

-----

Vrinda Naranng

vrindanarang.in

+91 97171 99964

bottom of page